Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Престанок на обезбедување на поштенски услуги на давателот АБЦ ПОСТ ТП Гостивар

24.07.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенски услуги („СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018и “СлужбенвесникнаРепублика Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Агенцијатазапоштина 14.07.2020 годинаконстатирапрестанокнаобезбедувањетопоштенскиуслугинаАБЦ ПОСТ ТП Гостивар, согласночлен 38 став 3 од Законотзапоштенскиуслуги.

Ценовни ограничувања за давателите на поштенски услуги

17.07.2020
Агенцијата за пошти, регулаторно тело во поштенскиот сектор, со јавни овластувања согласно Законот за поштенските услуги, информира за одредени аспекти од наша надлежност, кои се или би можеле да се поврзани со работата на државните органи, единиците на локалната самоуправа и од нив основани јавни претпријатија (во натамошниот текст: институции и претпријатија) кога истите како корисници на поштенски услуги испраќаат писма по пошта.

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги ДРД Курир ДОО Скопје

17.07.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Агенцијата за пошти по службена должност, поведе постапка УП I бр.02-51 и со Решение од 17.06.2020 година го укина Општото овластување на давателот на поштенски услуги Друштво за превоз, услуги, трговија и маркетинг ДРД Курир ДОО Скопје поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 алинеа 1 од Законот за поштенски услуги.
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.
  • Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо
    Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмоОрганизаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма. Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија, кои ќе…